Privacy

PRIVACYVERKLARING

Vossem Sport hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hierna geven we weer hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Hierna zetten we uiteen hoe we zorgvuldig omgaan met uw gegevens en er doen alles aan om uw privacy te waarborgen. Vossem Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(de ‘privacywet’)1.

 

 1. Methode voor de verzameling van de gegevens die u betreffen De gegevens die u betreffen worden verzameld en behandeld op basis van uw gegevens via online inschrijving . Uw gegevens die Vossem Sport verzamelt op basis van onze diensten worden door u op vrijwillige basis aangevuld.
 2. Verzending van formulier In het kader van het inschrijven in onze vereniging, wordt u uitgenodigd om een digitaal formulier in te vullen waarvan bepaalde velden (*) noodzakelijk zijn en waarvan andere velden optioneel zijn. De optionele velden zijn enkel bedoeld om ons toe te laten u snel te contacteren en/of om die inlichtingen te bekomen die relevant zijn in het kader van een optimale werking.
 3. Doeleinden De inlichten die door u worden verschaft worden door ons verzameld en verwerkt voor één van volgende doeleinden: • voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan onze lessen en activiteiten • om ons in staat te stellen een lid of zijn/haar ouders te contacteren • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 4. Recht tot toegang en recht tot verbetering U heeft te allen tijde recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het adres info@vossem.sportof via Vossem Sport, Dorpstraat 48, 3080 Vossem, kunt u hier ons hiervoor contacteren. Indien u van oordeel bent dat onze diensten de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens niet respecteren, kan u ons hieromtrent contacteren.
 5. Toestemming en Verwijdering Door online in te schrijven verklaart u expliciet akkoord te gaan met het privacybeleid van Vossem Sport en met de behandeling en de verzameling van de gegevens die u betreffen in overeenstemming met deze privacystatement. Bij het gebruik van onze diensten wordt u altijd in de mogelijkheid gesteld om de betrokken dienst niet meer aangeboden te krijgen.
 6. KlachtenMocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 7. Eigendom en overdracht aan derden Alle gegevens die door middel van onze diensten worden verzameld zijn de volledige eigendom Vossem Sport en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in deze privacystatement. Deze gegevens worden niet overgedragen aan niet-toegelaten derden. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.
 1. Minderjarigen Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Veiligheid Vossem Sport verbindt zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren noodzakelijk voor uw persoonsgegevens te beschermen, dit teneinde te vermijden dat zij worden vervormd, aangetast of medegedeeld aan niet-toegelaten derden. De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang van derden.
 3. Bewaren van persoonsgegevensVossem Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van twee jaar na beëindiging lidmaatschap.
 4. Wijzigingprivacyverklaring Vossem Sport kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Deze privacyverklaring is opgesteld op 30 juni 2018 en is sindsdien niet gewijzigd.

 

1Verordening(EU)2016/679betreffendedebeschermingvannatuurlijkepersoneninverbandmetde verwerkingvanpersoonsgegevensenbetreffendehetvrijeverkeervandiegegevensentotintrekkingvan Richtlijn95/46/EG